Design center Sofia

Общи условия

Благодарим ви, че посетихте този уебсайт. Моля, прочетете внимателно Общите условия в този документ, тъй като с всяко използване на този уебсайт вие приемате Общите условия, изложени тук.

 

Добре дошли в www.krono-dc.com, основният уебсайт на Кроношпан Дизайн Център. Този уебсайт е собственост на Кроношпан България ЕООД с адрес: Северозападна Промишлена Зона, Бургас, България (наричана по-долу „ние“ или „нас“) и се поддържа от него. Вашият достъп и използването на този уебсайт са предмет на следните Общи условия, на Политиката за поверителност и на всички приложими закони. С използването и/или посещаването на този уебсайт вие приемате Общите условия и Политиката за поверителност, качени на този уебсайт, без ограничения или условия. В случай че не сте съгласни и не приемате Общите условия и/или Политиката за поверителност без ограничения или условия, моля, излезте веднага от този уебсайт.

За целите на тези Общи условия „този уебсайт“ означава всички части на уебсайта www.krono-dc.com.

Всяко дружество и дъщерно дружество на Kronospan е отделно юридическо лице. В целия уебсайт терминът „Kronospan“ се отнася за Кроношпан България ЕООД и за всяка една компания на Kronospan.

 

Политика за поверителност на уебсайта

 

Всяка лична информация или материал, изпратени на компания на Kronospan чрез този уебсайт е предмет на политиката на Kronospan за поверителност и защита на личните данни, изложена в Политиката за поверителност, която е качена на този уебсайт.

 

Въпреки че полагаме всички необходими усилия да гарантираме, че информацията на този уебсайт е точна и пълна, ние не носим отговорност, ако информацията, която предоставяме на този уебсайт, не е точна или пълна. Всяко уповаване на материала, качен на този уебсайт, е на ваш собствен риск. Вие се съгласявате, че е ваша отговорност да следите за промени в материала и информацията, които се съдържат на този уебсайт.

 

Точност, пълнота и актуалност на информацията

 

Цялата информация или съвети, представени като част от този уебсайт, имат общ характер и не е подходящо да се използват като основание за вземане на решения. Kronospan не предоставя никаква гаранция (изрична или подразбираща се), че цялата информация, представена като част от този уебсайт, е вярна, точна, пълна и актуална към момента на включване в уебсайта и следователно не носи отговорност за никакви действия, които вие може да предприемете в резултат на уповаване на такава информация или съвет, или за загуба или вреда, които сте претърпели в резултат на предприемането на такова действие.

 

 

Предаване

 

 

Освен вашата лична информация, която е предмет на Политиката за поверителност, всяка нелична комуникация или материали, които предавате на този уебсайт по електронна поща или по друг начин, включително, но не само, данни, въпроси, коментари, предложения или друга информация, няма да бъдат разглеждани като поверителни и собствени. Всичко, което предавате или публикувате, става собственост на  Kronospan и може да се използва за всякакви цели, включително, но не само, възпроизвеждане, разкриване, предаване, разпространяване, излъчване и публикуване. Освен това имаме право да използваме за всякакви цели (включително, но не само, разработване, производство, реклама и маркетинг на продукти) идеи, произведения на изкуството, изобретения, разработки, предложения или концепции, които се съдържат в комуникация, която изпращате до този уебсайт. За такъв тип употреба не се дължи възнаграждение за подаден материал/съдържание, които не са клеветнически и чието използване от страна на Kronospan няма да наруши правата на трети страни или по друг начин да ни постави в нарушение на приложимите закони. Ние не сме задължени да използваме предоставената информация.

 

Kronospan изрично си запазва правото да следи цялата информация, която се предава или получава по някой от начините, предоставени на уебсайта. Kronospan има право, по свое усмотрение и без предварително уведомление, във всеки един момент да преглежда, премахва или по друг начин да блокира публикуван материал.

 

 

Връзки към други сайтове

 

 

На този уебсайт може да бъде поставена връзка към други сайтове. При кликване върху тези връзки външните сайтове могат да се появят като цял екран (в този случай ще трябва да използвате бутона за връщане в браузъра си, за да се върнете към този уебсайт) или в рамките на този сайт (в този случай ще можете да се върнете към този уебсайт с помощта на бутоните за навигация в тази рамка). Когато външен уебсайт се появява в рамките на този уебсайт, това е единствено с цел улеснение на навигацията обратно към този уебсайт и не обозначава никаква отговорност от страна на Kronospan за съответния външен уебсайт. Тъй като ние нямаме контрол върху външните сайтове, към които има връзка този уебсайт, и не ги подкрепяме, вие се съгласявате, че ние не носим отговорност за съдържанието на външните сайтове. Отговорността за достъпа до външни сайтове е изцяло ваша. Ваша отговорност е да прецените дали услуги и/или продукти, които са достъпни чрез някой от тези сайтове, са подходящи за вашите цели. Kronospan, неговите директори, представители и други подобни лица не носят отговорност за собствениците или администраторите на тези сайтове или за стоки или услуги, които те доставят, или за съдържанието на техните сайтове. Те не предоставят и не встъпват в никакви условия, гаранции или други условия или декларации. Те не поемат пряка, косвена, изрична или подразбираща се отговорност във връзка с който и да било външен уебсайт.

 

 

Права на интелектуална собственост

 

 

Този уебсайт съдържа текст, изображения и други материали, които са защитени от авторски права, дизайн, търговски марки и/или други права на интелектуална собственост. Всички тези авторски права, дизайни, търговски марки и други права на интелектуална собственост са собственост на Kronospan или са включени с разрешението на съответния собственик.

 

Вие имате право на достъп до всяка една част от уебсайта и да отпечатате едно копие на страница или на всички страници единствено за ваша лична справка и лична употреба с нетърговска цел.

Без нашето изрично предварително писмено съгласие нямате право по никакъв начин да копирате (независимо дали чрез отпечатване на хартия, съхраняване на диск, изтегляне или по друг начин), разпространявате (включително разпространение на копия), излъчвате, възпроизвеждате, продавате, лицензирате, променяте или подправяте, или по друг начин да използвате който и да е материал, съдържащ се на този уебсайт, освен както е посочено в горния абзац, да премахвате известия за авторско право, търговска марка или други съобщения за интелектуална собственост, които се съдържат в оригиналния материал, от копиран или отпечатан от този уебсайт материал.

Необходимо е да запазвате и да възпроизвеждате всяко известие за авторско право или друг вид известие за право на собственост, което се съдържа на този уебсайт, на всяко копие, което сте направили.

Ако желаете този уебсайт да бъде свързан с друг сайт или външен сайт да бъде свързан с този уебсайт, моля, изпратете на администратора на уебсайта на Kronospan (info@kronospan-express.com) данни относно:

  • URL адреса на уебстраницата, от която предлагате да се направи връзка към този уебсайт и/или
  • URL адреса на уебстраницата на този уебсайт, към който предлагате да има връзка

и ние ще разгледаме вашето предложение. Ние сами преценяваме дали да отговаряме на такива предложения.

Подавайки информация в чат-стаи, табла за обяви или групи за новини, вие предоставяте на Kronospan световен, неизключителен, безплатен, прехвърляем лиценз за използване, възпроизвеждане и разпространение на тази информация.

 

 

Гаранции

 

 

Използването на този уебсайт е на ваш изключителен риск.

 

Този уебсайт ви се предоставя на принципа „както е” и „както е на разположение”. Следователно ние не предоставяме никакви гаранции, било то изрични, косвени, законови или други (включително подразбиращите се гаранции за търговско качество или за задоволително качество и годност за определена цел), включително гаранции или декларации, че материалите на този уебсайт ще бъдат пълни, точни, надеждни, навременни, без да нарушават права на трети страни, че достъпът до този уебсайт няма да бъде прекъсван или без грешки, или без вируси, че този уебсайт ще бъде сигурен, че съвет или мнение, получени от нас чрез този уебсайт, са точни или на тях може да се разчита, и декларации или гаранции за тях изрично се отхвърлят.

Ако част от този уебсайт предлага възможността да участвате във форум или да четете от него, моля, имайте предвид, че всички съобщения, публикувани във форума, представляват възгледите на лицето, което е публикувало такава комуникация и не трябва да се приемат като възгледи на Kronospan. Kronospan не поема отговорност за нещата, които потребителите публикуват във форума, и вие не трябва да използвате форума, за да публикувате, качвате или предавате по друг начин информация или снимки, които са клеветнически, нарушават поверителността или са по друг начин незаконни.
Запазваме си правото да ограничим, спрем или прекратим без предварително известие вашия достъп до този уебсайт или до функция на този уебсайт, или до функция или част от нея във всеки един момент.

 

 

Отговорност

 

 

Ние и/или друга страна, която участва в създаването, производството или предоставянето на този уебсайт от наше име, не носим никаква отговорност за преки, съпътстващи, последващи, косвени щети, разходи, загуби или задължения, независимо дали са възникнали в резултат на вашият достъп до, използване, невъзможност да използвате, промяна в съдържанието на този уебсайт, или произтичащи от друг уебсайт, до който имате достъп чрез връзка от този уебсайт, или до степента, разрешена от приложимото законодателство, от действия, които предприемаме или не успяваме да предприемем в резултат на съобщения по електронна поща, които ни изпращате.

 

Ние и/или друга страна, която участва в създаването, производството или предоставянето на този уебсайт не носим отговорност за поддържане на материалите и услугите, представяни на този уебсайт, нито за предоставяне на корекции, актуализации или версии във връзка с тях.

Освен това ние не носим отговорност за загуби, причинени от вируси, които биха могли да заразят вашето компютърно оборудване или друго имущество поради употреба, достъп или изтегляне от ваша страна на материал от този уебсайт. В случай че решите да изтеглите материали от този уебсайт, правите това на свой собствен риск.

До максимално разрешената от приложимото законодателство степен, вие изрично се отказвате от всички искове срещу Kronospan, неговите служители, директори, сътрудници, доставчици и програмисти, които биха могли да се дължат на използването или достъпа до този уебсайт.

 

 

Забранени дейности

 

 

Забранява се извършването на действия, които Kronospan по собствена преценка може да счете за неподходящи и/или биха били счетени за незаконни, или са забранени по силата на закони, които са приложими за този уебсайт, включително, но не само:

 

  • действия, които биха представлявали нарушение или на неприкосновеността на личния живот (включително качване на лична информация без съгласието на засегнатото лице), или на други законови права на лицата;
  • използване на този уебсайт за клевета или дискредитиране на Kronospan, неговите служители или други лица, или извършване на действия по начин, който компрометира доброто име на Kronospan;
  • качване на файлове, които съдържат вируси, които биха могли да повредят имуществото на Kronospan или имуществото на други лица; и
  • публикуване или предаване към този уебсайт на непозволени материали, включително, но не само материали, които по наше мнение биха могли да причинят раздразнение, да повредят или са в нарушение на системите или мрежовата сигурност на Kronospan или на трети страни, естеството им е клеветническо, расистко, нецензурно, заплашително, порнографско или по друг начин незаконно.

 

 

Актуализиране

 

 

Ние имаме право по всяко време да правим редакция на настоящите Общи условия. Новите редакции са обвързващи за вас и следователно трябва периодично да преглеждате актуалните Общи условия.

 

 

Промени и администриране на уебсайт

 

 

Имаме право да променяме формата и съдържанието на този уебсайт по всяко време и без предварително уведомление.
Можем временно да спрем този уебсайт за дейности по поддръжка, за да актуализираме съдържанието или по друга причина.

 

Имаме право да спрем достъпа до този уебсайт по всяко време и без предварително уведомление.

 

 

Процедура за подаване на жалби

 

 

В случай че имате въпроси или оплаквания по отношение на този уебсайт, моля, свържете се с администратора на уебсайта на Kronospan (info@kronospan-express.com). Всички оплаквания, които произлизат от или във връзка с използването или с достъпа до този уебсайт или негово съдържание, трябва да бъдат подадени до Kronospan в срок до 6 месеца от датата на настъпване на събитието, относно което се подава жалба.

 

 

Приложимо законодателство и юрисдикция

 

 

Тези Общи условия и всички спорове или искове, които произтичат от или във връзка с тези Общи условия, се уреждат и тълкуват в съответствие със законодателството на Република България.  Съдилищата в България имат изключителна юрисдикция за разрешаване на спорове или искове, които произтичат от или във връзка с тези Общи условия.

 

Авторско право

© 

Kronospan Bulgaria EOOD 2021

 

Burgas, 10.11.2021 г.